آشنایی با اصول تهیه، تنظیم و ارسال صورت معاملات فصلی همراه با قوانین و مقررات مربوطه (مجازی)


پنجشنبه، 01 Aban 1399 ساعت 11

گواهینامه معتبر

عنوان جلسه تاریخ جلسه توضیحات