اهمیت کوچینگ(مربی گری) برای توسعه کسب و کارها در شرایط رکود اقتصادی (حضوری)


یکشنبه، 21 Dey 1399 ساعت 11

گواهینامه معتبر

عنوان جلسه تاریخ جلسه توضیحات