دوازدهمین دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار (مجازی)


سه شنبه، 31 Farvardin 1400 ساعت 10

ظرفیت

عنوان جلسه تاریخ جلسه توضیحات