تشریح و تبیین تعهدات ارزی و راهکارهای مربوطه (مجازی)


سه شنبه، 18 Khordad 1400 ساعت 17 الی 19

از ساعت ۱۷ الی ۱۹

عنوان جلسه تاریخ جلسه توضیحات