آموزش کار با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک (دور اظهاری در سامانه EPL) (مجازی)


پنجشنبه، 27 Khordad 1400 ساعت 11

از ساعت 11 الی 17

عنوان جلسه تاریخ جلسه توضیحات

شرکت کنندگان آزاد

مبلغ 1000000 تومان

اعضاء اتاق بازرگانی اهواز

مبلغ 500000 تومان