آسیب شناسی ضریب نفوذ بیمه کشاورزی و راهکارهای افزایش آن در توسعه کشاورزی خوزستان: سال 1400 (مجازی)


جمعه، 01 Farvardin 1399 ساعت 14 الی 16

از ساعت ۱۴ الی ۱۶:۳۰

عنوان جلسه تاریخ جلسه توضیحات